Akademia Otwarta im. Marka Edelmana

edelman.jpg

Akademia Otwarta im. Marka Edelmana to wspólny projekt edukacyjny Fundacji Klamra i Otwartej Rzeczypospolitej. Podstawowe założenia Akademii to podejmowanie różnych działań edukacyjnych, artystycznych i społecznych pomagających zapobiegać powielaniu stereotypów i uprzedzeń wobec tzw. obcych oraz promowanie zasad demokracji.
Akademia chce uczyć poszanowania dla różnic światopoglądowych, etnicznych i religijnych zapraszając do współpracy wszystkie chętne organizacje pozarządowe, władze lokalne i każdego, kto rozumie, iż różnorodność kulturowa jest wartością, że bez niej obraz świata jest niepełny i ubogi.
Poprzez edukację Akademia chce przeciwdziałać wszelkim postawom uwłaczającym godności człowieka oraz wszelkim formom rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii, a także pokazywać, iż ,„demokracja” to nie hasło słownikowe, ale "sposób myślenia”. Państwo demokratyczne promuje i wspiera wartości takie jak: suwerenność, wolność przekonań i wypowiedzi, szacunek i równość obywateli. Odrzuca władzę absolutną, podziały klasowe, rasowe, religijne, majątkowe, cenzurę ,”prewencyjną", nietolerancję i przemoc.
W imieniu Akademii Otwartej im. Marka Edelmana zapraszamy do współpracy wszystkich, dla których wolność, tolerancja, sprawiedliwość i szacunek do drugiego człowieka są istotą demokratycznego świata.

Akademia Otwarta im. Marka Edelmana

Cele, zadania, organizacja:
1. Akademia Otwarta im. Marka Edelmana jest wspólną inicjatywą powołaną przez Fundację Klamra oraz Stowarzyszenie „Otwarta Rzeczypospolita”, które odpowiadają za jej działanie.
2. Celem Akademii jest popularyzowanie i uczenie szacunku dla innych, akceptacji dla odmienności, współodczuwania, tolerancji, otwartości, dialogu; upowszechnianie idei wolności i odpowiedzialności, zasad demokracji oraz wielokulturowości, różnorodności światopoglądowej. Te cele Akademia chce realizować we współpracy z władzami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, ludźmi związanymi z oświatą i kulturą, nauczycielami, wychowawcami, artystami, a także dziećmi i młodzieżą.
3. Fundacja Klamra odpowiada za sprawy organizacyjne, edukacyjne oraz artystyczne. Stowarzyszenie "Otwarta Rzeczypospolita” sprawuje merytoryczną pieczę nad projektami Akademii, upowszechnia jej idee i cele, motywuje inne podmioty do współpracy.
4. Projekty Akademii Otwartej im. Marka Edelmana są realizowane przez wolontariuszy. Środki finansowe pozyskane dla projektu przeznaczane będą na finansowanie nagród w konkursach, działania marketingowe i reklamę, zakup potrzebnych materiałów, sprzętów i akcesoriów oraz koszty związane z obsługą (transport, noclegi, wyżywienie).
5. Akademia ma działać w przestrzeni publicznej poprzez organizowanie konkursów, spotkań, wyjazdów plenerowych, warsztatów, koncertów, spektakli i wydawnictw oraz w przestrzeni internetowej – na przykład poprzez obecność w mediach społecznościowych.
6. Koordynatorka projektu: Katarzyna Faber-Wróblewska (Fundacja Klamra); współpraca: Paula Sawicka (Otwarta Rzeczypospolita).

6 lat 49 tygodni temu

I edycja Konkursu Akademii Otwartej im. Marka Edelmana »
Zapraszamy do udziału w konkursie pod tytułem: , „Czym jest dla mnie demokracja?” . Konkurs adresowany do uczniów województwa Śląskiego, rozgrywany będzie w dwóch kategoriach wiekowych: dla gimnazjalistów i dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dwóch kategoriach artystycznych: plastycznej i literackiej.