Plastycznie lub literacko

I edycja Konkursu Akademii Otwartej im. Marka Edelmana »
Zapraszamy do udziału w konkursie pod tytułem: , „Czym jest dla mnie demokracja?” . Konkurs adresowany do uczniów województwa Śląskiego, rozgrywany będzie w dwóch kategoriach wiekowych: dla gimnazjalistów i dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dwóch kategoriach artystycznych: plastycznej i literackiej. Przewiduje się nagrodzenie trzech najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej i każdej kategorii artystycznej (razem 12 nagród).
Uczestnicy konkursu proszeni są o przedstawienie (w formie plastycznej lub literackiej) w nawiązaniu do osobistych doświadczeń, własnego rozumienia pojęcia „demokracja”. Czym dla autora pracy demokracja jest lub w czym się przejawia: w domu, w szkole, w przestrzeni publicznej, internetowej, itd. Chodzi o własne doświadczenia i odczucia autora pracy, a nie o przedstawianie wiedzy encyklopedycznej.
Prace należy przesyłać na adres Fundacji Klamra: skr. pocztowa nr 20, 34–300 Żywiec (dotyczy prac plastycznych) oraz na: katarzyna@klamra.org (prace literackie) do 30 kwietnia 2016 roku z dopiskiem "I Konkurs AO”. Wyniki konkursu oraz miejsce rozdania nagród zostaną ogłoszone do dnia 31 maja 2016 roku.

Akademia Otwarta im. Marka Edelmana to wspólny projekt edukacyjny Fundacji Klamra i Otwartej Rzeczypospolitej. Podstawowe założenia Akademii to podejmowanie różnych działań edukacyjnych, artystycznych i społecznych pomagających zapobiegać powielaniu stereotypów i uprzedzeń wobec tzw. obcych oraz promowanie zasad demokracji.

Regulamin konkursu:
1. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń uczęszczający do gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej terenie województwa śląskiego.
2. Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
a. dla uczniów klas I-III gimnazjum,
b. dla uczniów klas I-III szkół ponadgimnazjalnej
3. Konkurs rozgrywany jest w dwóch wersjach:
a. literackiej: esej lub opowiadanie: 4500 do 8500 znaków ze spacjami, czcionka Times New Roman „12”/ odstęp 1,5/ marginesy standardowe
b. plastycznej: obraz (dowolna techniką), rysunek, kolaż, plakat, wycinanka
4. Prace literackie w formacie A4 należy przesyłać na adres Fundacji Klamra lub drogą elektroniczną na: katarzyna@klamra.org w terminie do 30 kwietnia 2016 roku z dopiskiem: „I Konkurs AO”.
5. Prace plastyczne (odpowiednio zabezpieczone przed ewentualnymi uszkodzeniami podczas transportu) w formatach: A4 lub A3 na adres Fundacji Klamra: skrytka pocztowa nr 20 34–300 Żywiec w terminie do 30 kwietnia 2016 roku z dopiskiem: "I Konkurs AO”.
6. Do prac plastycznych oraz literackich wysłanych pocztą lub firmą kurierską proszę dołączyć własnoręcznie podpisaną zgodę na wykorzystywanie jej przez organizatora na potrzeby konkursu i promocji. Do prac nadsyłanych drogą elektroniczną proszę również dołączyć takie oświadczenie.
7. Organizator konkursu informuje, iż nie zwracają nadesłanych prac.
8. Nagrody będą przyznane osobno dla każdej kategorii wiekowej w dwóch wersjach: trzy najlepsze prace literackie oraz trzy najlepsze prace plastyczne będą nagrodzone. Organizatorzy przewidują w sumie 12 nagród.