W sprawie RPO

koalicjarownychszans-270x125.jpg

8 stycznia br. Koalicja Równych Szans wystosowała stanowisko w sprawie niepokojacej debaty parlamentarnej nad propozycją budżetu Rzecznika Praw Obywatelskich na rok 2016. Koalicja wyraziła swoje zaniepokojenie nasilającymi się atakami na niezależność (w tym finansową) Rzecznika Praw Obywatelskich.

Szanowny Panie Marszałku,
Koalicja Równych Szans – platforma ponad sześćdziesięciu organizacji społecznych działających w obszarze ochrony praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji pragnie wyrazić swoje głębokie zaniepokojenie dyskusją parlamentarną nad ustawą budżetową na rok 2016 w części dotyczącej Rzecznika Praw Obywatelskich.
W dniu 5 stycznia br. podczas posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka odbyła się debata, po której negatywnie zaopiniowano zaproponowany w projekcie ustawy budżet Rzecznika Praw Obywatelskich. Co niepokojące, debata odbyła się w niespotykanej dotąd negatywnej atmosferze wokół Rzecznika Praw Obywatelskich.
Koalicja pragnie przypomnieć, że Rzecznik Praw Obywatelskich jest konstytucyjnym, niezależnym od innych organów i niezawisłym w swojej działalności, organem ochrony prawnej. Jego misją jest ochrona praw i wolności obywatelskich, wykonuje on także zadania określone w umowach międzynarodowych. Organizacje skupione w Koalicji Równych Szans od lat obserwują niepokojący trend obciążania RPO kolejnymi zadaniami przy jednoczesnym zmniejszaniu lub nieprzekazywaniu odpowiednich środków finansowych na ich efektywną realizację. Przykładem jest m.in. ustawowe nałożenie na RPO mandatu krajowego organu ds. równego traktowania i nieprzeznaczenie na realizacje tych zadań odpowiednich środków. Innymi dodatkowymi zadaniami nałożonymi na RPO w ostatnich latach to Krajowy Mechanizm Prewencji ustanowiony na podstawie Protokołu fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania a także mandat niezależnego mechanizmu monitorującego,

Warszawa, 7 stycznia 2016 r.

Sz. P. Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP odpowiedzialnego w Polsce za promowanie, ochronę i monitorowanie wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.
Pragniemy przypomnieć, że 70% zaplanowanego na 2016 r. wzrostu budżetu RPO zostanie przeznaczone na obowiązkowe inwestycje (opinia nadzoru technicznego i PIP), których brak może narazić Skarb Państwa na dodatkowe koszty. Jak wynika z uzasadnienia do projektu budżetu planowane wydatki osobowe związane są z uruchomieniem stanowisk pracy służących bezpośredniej obsłudze obywateli pozostających w szczególnie trudnej sytuacji prawnej, a pozostałe wydatki to nieznaczna podwyżka wynagrodzeń, co ma na celu ochronę BRPO przed odpływem pracowników o najwyższych kwalifikacjach. Negatywne zaopiniowanie propozycji budżetu RPO na rok 2016 oraz tworzenie wokół tego konstytucyjnego organu negatywnej atmosfery nie będzie służyć najwyższemu dobru, jakim jest skuteczne działanie na rzecz ochrony wolności i praw. Zwracamy się do Pana Marszałka o objęcie osobistym i szczególnym zainteresowaniem powyżej przedstawionej kwestii, która leży w interesie ogółu polskiego społeczeństwa. Koalicja na Rzecz Równych Szans to nieformalna platforma skupiająca szereg organizacji działających na rzecz praw człowieka i promowania zasady równości i niedyskryminacji. Organizacje wchodzące w skład Koalicji są wiodącymi polskimi organizacjami eksperckimi od lat aktywnymi w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji. Głównym celem platformy jest prowadzenie merytorycznego dialogu z rządem odpowiedzialnym za opracowanie kompleksowego i skutecznego prawa antydyskryminacyjnego.

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego jest koordynatorem prac Koalicji.
Do wiadomości:
- dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich
- Poseł Andrzej Jaworski, Przewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych
- Poseł Stanisław Piotrowicz, Przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka
- Poseł Ryszard Terlecki, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS
- Poseł Sławomir Neumann, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PO
- Poseł Paweł Kukiz, Przewodniczący Klubu Poselskiego Kukiz’15
- Poseł Ryszard Petru, Przewodniczący Klubu Poselskiego .Nowoczesna
- Poseł Władysław Kosiniak-Kamysz, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PSL – media
Organizacje członkowskie Koalicji na Rzecz Równych Szans
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego – koordynator Koalicji Amnesty International
Anteris Fundacja Pomocy Prawnej
Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek
Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny FORUM 50+
Forum Żydów Polskich
Fundacja „PHAN BDE”
Fundacja „Pies Przewodnik” Fundacja Autonomia
Fundacja Bez Dyskryminacji Fundacja Centrum Praw Kobiet Fundacja eFkropka
Fundacja Europejskie Centrum Równości Fundacja Feminoteka
Fundacja Generacja
Fundacja im. Izabeli Jarugi – Nowackiej
Fundacja Inicjatyw Społecznych “Się Zrobi!” Fundacja Just Better
Fundacja Klamra
Fundacja Klinika Rządzenia
Fundacja Kultury Bez Granic
Fundacja MaMa
Fundacja My Pacjenci
Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa Fundaja na Rzecz Równości i Emancypacji STER
Fundacja Nasza Przestrzeń
Fundacja Przestrzeń Kobiet
Fundacja Równości
Fundacja Trans-Fuzja Fundacja TUS
Fundacja Wiedza Lokalna
Fundacja Wolontariat Równości
Fundacji „Vis Maior”
Fundacji Aktywności Lokalnej
Helsińska Fundacja Praw Człowieka Instytut Podkarpacki
Kampania Przeciw Homofobii
Koalicja Karat
Lambda Bydgoszcz
Lambda Warszawa
Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu
Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych
Stowarzyszenia Romów w Polsce
Stowarzyszenie „W stronę Dziewcząt” Stowarzyszenie Aktywne Kobiety
Stowarzyszenie Dni Równości i Tolerancji  Stowarzyszenie Projekt: Polska
Stowarzyszenie Homo Faber
Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych MIKUSZEWO
Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Stowarzyszenie Kobiet Konsola
Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza
Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „Victoria”
Stowarzyszenie Na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych oraz Osób Queer „Pracownia Różnorodności”
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PRO HUMANUM
Stowarzyszenie Naukowe Psychologia i Seksuologia LGBT
Stowarzyszenie Nigdy Więcej
Stowarzyszenie Otwarte Forum
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita"
Stowarzyszenie Strefa Kobiet
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
Towarzystwo Przyjaciół Szalonego Wózkowicza
Związek Nauczycielstwa Polskiego
Żydowskie Stowarzyszenie Czulent